Beregn hvor mye solenergi du kan produsere:

Norsk solenergiforenings håndbok om solvarme:

Fremtidens løsninger med solvarme

Solen er en gratis, miljø- og klimavennlig energikilde som kan høstes og benyttes lokalt. I Norge utgjør oppvarming en stor del av energibruken i bygg. Solfangere omdanner energien i solstrålene direkte til varme, som er fire ganger mer effektivt enn å gå veien om strøm. Solfangere kan tilkobles eksisterende vannbårent oppvarmingssystem.

Fra 1. januar 2020 ble det forbudt å bruke fossil fyringsolje til oppvarming av bygninger i Norge. Forbudet vil bidra til å redusere klimagassutslipp og fremme omstillingen til et samfunn hvor oppvarmingsløsningene er fornybare.

Våre produkter og tjenester

Catch Solar tilbyr solvarmeanlegg som kan tilpasses kundens behov og integreres i byggets arkitektoniske utforming. Våre kunder er boligeiere, eiere av næringseiendom, landbrukseiendom eller forvaltere av offentlige bygg. Vi tar ansvar for totalprosjektering eller samarbeider med anerkjente aktører om delentrepriser.
Paneler i fleksible størrelser

Catch Solar har solfangere som kan tilpasses til byggets arkitektoniske utforming og integreres i tak eller veggfasader.

Rådgivning

Catch Solar tilbyr rådgivningstjenester innen hybride anlegg og sørger for at du får en godt tilpasset energiløsning.

Service og vedlikeholdsavtaler

Catch Solar følger opp kundene i driftsfasen gjennom fjernmonitorering og justering av anlegget.

Kombiløsning med elektrisk oppvarming

Solvarme reduserer elektrisitetsforbruket i anlegg med vannbåren varme og elektriske kjeler.

Kombiløsning med varmepumpe

For vannbårne systemer, vil en kombinasjon av solfangere og varmepumper øke effekten til varmepumpene og effektiviteten til byggets varmesystem. 

Kombiløsning med fjernvarme

Solfangere er et godt supplement til fjernvarmeanlegg som må tilleggsfyres med elektrisitet eller olje i lavlastperioder for å kunne levere nok varme til sine kunder.

Kombiløsning med biobrensel

Solvarme i kombinasjon med bioenergi vil redusere brenselforbruket i periodene solfangerne leverer varme. 

Opplading av energibrønner

Solvarme kan benyttes i kombinasjon med bergvarme til opplading av underdimensjonerte energibrønner.

Soldrevet kjøling

Solvarme kan benyttes til både sorptiv kjøling i ventilasjonsaggregater og som "termisk kompressor" i absorbsjonskjølere.

Boliger

En stor andel av privat energibruk går til oppvarming. Solvarme kan dekke en betydelig del av varmebehovet i eneboliger, rekkehus eller leilighetsbygg.

Næringsbygg

For næringsbygg med stort varme- eller kjølebehov, vil solenergi gi en betydelig økonomisk gevinst, i tillegg til en ønsket eller pålagt miljøprofil.

Landbruk

Solvarme og bioenergi er en god kombinasjon for å dekke varmebehov i tørkeanlegg for korn, meieridrift og oppvarming av bolig og driftsbygninger.

Omsorgsbygg

Institusjoner med stort behov for varmt vann, vil ha god økonomisk og miljømessig gevinst av et solvarmeanlegg kombinert med fjernvarme eller andre varmekilder.

Tre enkle steg for å komme i gang

Gjør et overslag over ditt energibehov med vår energikalkulator
Kontakt oss for gratis befaring og diskusjon av løsning
Vi gir et uforpliktende tilbud basert på dine ønsker og behov

Størrelse på solvarmeanlegget

Benytt vår solenergikalkulator til å beregne ditt energibehov, hvor mye solenergi du kan produsere og hvilken effektivitetsutnyttelse du kan oppnå ved bruk av vår solfanger.

Forhold som spiller inn

Geografisk beliggenhet, antall soltimer og orientering i forhold til himmelretning er avgjørende faktorer for effektiviteten til et solvarmeanlegg.

Last ned solenergikalkulatoren

Fyll inn ditt navn og epostadresse, så får du tilsendt en epost med en lenke for nedlasting av Catch Solars solenergikalkulator.

  Solenergi i kombinasjon med andre varmekilder

  Det er mange fordeler ved å utnytte solenergi til tappevann og vannbåren varme. Varmen kan lagres i varmtvannstank eller i varmebrønner når varmebehovet er lavere enn produksjonen. For å sikre tilstrekkelig energi til oppvarming, er det hensiktsmessig å kombinere solvarme med biobrensel, jordvarme, fjernvarme eller strøm fra solceller.
  Høsten 2017 ga Norsk solenergiforening ut en egen håndbok om solvarme, som gir en grundig og god innføring i hvordan ulike varmekilder kan kombineres. 

  Catch Solar har tett dialog med andre aktører i bransjen som medlem av Norsk solenergiforening og gjennom Arena Solklyngen.

  Sentrale begreper innen solenergi

  Når man skal vurdere hvordan varmebehovet kan dekkes av solenergi, er det enkelte begreper det er viktig å kjenne til

  Investering og tilbakebetalingstid

  Et hustak på 100 m² mottar solstråling som tilsvarer fem ganger så mye energi som huset forbruker gjennom et år. Solfangere omdanner solstråler til varme, og det gir effektiv energiutnyttelse med høy virkningsgrad på 60-80%.  Et solvarmeanlegg har lave livsykluskostnader og en typisk tilbakebetalingstid på 5-15 år. 

  Støtteordninger fra Enova

  Enova gir økonomisk støtte til byggeiere som investerer i energireduserende løsninger og legger om fra fossile til fornybare energikilder. Støtteordningene endres over tid. For oppdaterte retningslinjer, les mer her:

   

  Referanseprosjekter

  Særegen enebolig i Oslo

  Særegen enebolig i Oslo

  Nord-Fure gård

  Nord-Fure gård

  Gjønnes gård

  Gjønnes gård

  Bolig i Oslo

  Bolig i Oslo

   

  Kontakt oss

   

  Pål Kloster, CEO

  Tel 913 07 919